ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΥΣΕΩΝ


Το μέσο κάθετης μεταφοράς προσώπων η αγαθών δεν είναι κάτι που μπορεί να το αγοράσει κανείς σε ένα μαγαζί, δεν μπορείς να το προβάρεις σαν ρούχο. Θα πρέπει να γίνει εξέταση του χώρου που διαθέτει ο πελάτης και ανάλυση των αναγκών του ώστε να προκύψει η βέλτιστη για αυτόν λύση. Ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος του γραφείο μας. Δεν πουλάμε προϊόντα για να τα προσαρμόσουμε στο χώρο, αντίθετα αξιοποιώντας τον χώρο που διαθέτει ο πελάτης κατασκευάζουμε προϊόντα μονό για τις δίκες του ανάγκες (FIT FOR PURPOSE). Πχ Αν η επιθυμία είναι να μετακινηθούν άτομα τότε αν υπάρχει φρεάτιο δίνουμε εναλλακτικές λύσεις για διαφόρων τύπων ανελκυστήρες. Αν δεν υπάρχει φρεάτιο εξετάζουμε την δυνατότητα κατασκευής φρεατίου και αν δεν είναι εφικτό καταφεύγουμε σε λύσεις ΑΜΕΑ, κάθετης μεταφοράς  ανελκυστήρες σκάλας κ.λπ.

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Αφού έχει επιλεγεί και συμφωνηθεί η ενδεικνυομένη λύση τότε ακολουθεί η εγκατάσταση. Η εγκατάσταση γίνεται με ενδιάμεσα σταδία ώστε να αξιοποιηθεί και το τελευταίο εκατοστό του διαθέσιμου χώρου. Στο τέλος αξιολογεί ο πελάτης την εγκατάσταση και συγκρίνει αυτό που παραλαμβάνει με αυτό που είχε συμφωνηθεί.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Η τεχνική κάλυψη–συντήρηση περιλαμβάνει τις εξής παροχές.

 

      1. Προληπτική συντήρηση βάσει των διεθνών κανόνων και προτύπων και των προδιαγραφών του εγκαταστάτη.

      2. Αποκατάσταση βλαβών εντός ωραρίου εργασίες ή επιπλέον παροχές.

      3. Έκπτωση στις τιμές ανταλλακτικών που δεν καλύπτονται από το συμφωνητικό συντήρησης.

 

Εφόσον επιθυμεί και συμφωνεί ο πελάτης υπογράφεται συμφωνητικό στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι παροχές που περιλαμβάνονται.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προληπτική συντήρηση ώστε να προλαμβάνονται φθορές ανταλλακτικών που επιβαρύνουν το συνολικό κόστος της συντήρησης του ανελκυστήρα.

 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ


Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στις περιπτώσεις που θέλει ο πελάτης να ανακαινίσει τον ανελκυστήρα προσφέροντας του υλικά για εκσυγχρονισμό του θαλάμου, των κομβιοδοχών αλλά και του μηχανισμού του ανελκυστήρα. Ακόμη υποδεικνύουμε λύσεις αναβάθμισης της λειτουργίας, ιδιαίτερα όταν είναι παλαιός ο ανελκυστήρας.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 


Η επιλογή φορέα πιστοποίησης είναι δικαίωμα και υποχρέωση του ιδιοκτήτη–διαχειριστή. Η απαιτουμένη γραφειοκρατία, σύνταξη φακέλου σχέδια-μελέτες και η διευκόλυνση στις εργασίες και στους έλεγχους κατά την διάρκεια της πιστοποίησης καλύπτεται από το γραφείο μας.